Navodila za vgradnjo čistilnih naprav ter zbiralnikov vode

Pri vgradnji se držite naslednjega:
 • Gradbena jama naj bo po širini večja toliko, da omogoča nemoteno gibanje med vgrajevanjem okoli postavljenega elementa.
 • Gradbena jama mora biti ustrezno zavarovana pred udorom zemljine.
 • Pri globini gradbene jame upoštevajte višino utrjene podlage.
 • Gradbena jama mora biti pripravljena tako, da ne ogroža varnosti med vgradnjo.
 • Preprečiti je potrebno morebitni udor zemljine med vgradnjo.
 • V jami ne sme biti prisotna voda.
 • Podlaga mora biti pripravljena tako kot je opisano pri posameznem tipu rezervoarja (komprimirani peščeni agregat oziroma betonska plošča), oziroma kot je določeno v projektu.
 • Zasipavanje mora potekati skrajno previdno.
 • Pri nekomprimiranem bočnem zasipanju je potrebno po določenem času dodatno zasipanje, saj s časom pride do posedanja zasipa. Posebno pozornost je potrebno nameniti vtoku/iztoku, da ne pride do poškodb.
 • V kolikor je potrebno premostiti večjo višinsko razliko med vtočnim dovodom in samim mestom vtoka v zbiralnik, se priporoča izdelava revizijskega/kaskadnega jaška.
 • Da se prepreči temperaturni šok voda-beton (sonce), je potrebno pred polnitvijo z vodo, zbiralnik zasuti z obsipnim materialom. V nasprotnem primeru lahko pride zaradi temperaturnega šoka tudi do pokanja betona.