Navodila za vgradnjo čistilnih naprav ter zbiralnikov vode

Pri vgradnji se držite naslednjega:
  • Gradbena jama naj bo po širini večja toliko, da omogoča nemoteno gibanje med vgrajevanjem okoli postavljenega elementa.
  • Gradbena jama mora biti ustrezno zavarovana pred udorom zemljine.
  • Pri globini gradbene jame upoštevajte višino utrjene podlage.
  • Gradbena jama mora biti pripravljena tako, da ne ogroža varnosti med vgradnjo.
  • Preprečiti je potrebno morebitni udor zemljine med vgradnjo.
  • V jami ne sme biti prisotna voda.
  • Podlaga mora biti pripravljena tako kot je opisano pri posameznem tipu rezervoarja (komprimirani peščeni agregat oziroma betonska plošča), oziroma kot je določeno v projektu.
  • Zasipavanje mora potekati skrajno previdno.
  • Pri nekomprimiranem bočnem zasipanju je potrebno po določenem času dodatno zasipanje, saj s časom pride do posedanja zasipa. Posebno pozornost je potrebno nameniti vtoku/iztoku, da ne pride do poškodb.
  • V kolikor je potrebno premostiti večjo višinsko razliko med vtočnim dovodom in samim mestom vtoka v zbiralnik, se priporoča izdelava revizijskega/kaskadnega jaška.