Betonski vogalniki

BETONSKI VOGALNIK 30
29X39X19cm
Teža: 23kg
48 kom/pal.
Teža palete: 1100kg
BETONSKI VOGALNIK 25
24X39X19cm
Teža: 18kg
60 kom/pal.
Teža palete: 1050kg
BETONSKI VOGALNIK 20
19X39X19cm
Teža: 14kg
60 kom/pal.
Teža palete: 850kg